ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
๖ มี.ค.๖๐ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ
6 มีนาคม 2560

 ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการจำนวน ๓ คัน โดยจัดซื้อจากเงินงบประมาณรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ วงเงินในการจัดซื้อไม่เกิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังหนังสือแนบมานี้
*  กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ๔๑๙/๑  ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง
*  กำหนดพิจารณาคุณสมบัติฯ และเปิดซองประกวดราคาในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ  ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
*  ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงระหว่างวันที่ ๖-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๔๖๑ ๑๖๗๘ ในเวลาราชการ