ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
1 หน้า |
1
โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด

วันพุธที่  13 มิถุนายน  2561เวลา 10.30 น. นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด” ณ  ต.มะกอกเหนือ  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวน  5  ราย ได้แก่

1.นางชีพ  เสนพรัด อายุ   90  ปี

2.นางอ่ำ  เส้งรอด            อายุ   94  ปี

3.นางแก้ว  เพชรมั่ง อายุ   95  ปี

4.นายรุ่น  หลีวิจิตร  อายุ   95  ปี

5.นางขาว  รักขาว อายุ   90  ปี

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาทและเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่