ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
2 หน้า |
1
โครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ บริจาคดวงตา และอวัยวะ”

โครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ บริจาคดวงตา และอวัยวะ” วันพุธที่  13 มิถุนายน 2561  เวลา 08.30 น.  นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายงานให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง    โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 142 ยูนิต และได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย  อวัยวะ  จำนวน 2  ราย