ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
2 หน้า |
1
โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด”ณ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่

1.นางสะเหลาะ แหละแอ อายุ 80 ปี

 2.นางสาว หนูโส๊ะ อายุ 83 ปี

3.นายดลหละ หลำชู อายุ 100 ปี

4.นางหวา เวษกาษร อายุ 80 ปี

5.นางหนับ ยูร่วง อายุ 84 ปี

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาทและเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่