ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
2 หน้า |
1
โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด

วันที่  16 พฤษภาคม  2561เวลา 10.30 น. นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด” ณ  ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง จำนวน  5  ราย ได้แก่

1.นางพลอย  ทองยอดอินทร์              อายุ   87  ปี

2.นางชิพ  พลราม            อายุ   93  ปี

3.นางเท่าหีด  แก้วมาก                  อายุ   84  ปี

4.นางเหมพันธ์  โปชู อายุ   86  ปี

5.นายไชย  ทองบุญนุ้ย อายุ    80 ปี

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาทและเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่