ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
2 หน้า |
1
โครงการรวมพลคนรักครอบครัวและเชิดชูเกียรติผู้สูงวัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พ.ค.61 ที่ผ่านมาเวลา 11.00 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิด “โครงการรวมพลคนรักครอบครัวและเชิดชูเกียรติผู้สูงวัย” พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อรณรงค์ให้สังคมได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ การมีครอบครัวที่อบอุ่น และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสถาบันครอบครัว การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่แสดงบทบาทสูงวัยอย่างมีพลัง และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคนดี มีความอบอุ่นในครอบครัวโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ การแสดงของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน การมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัด ซุ้มกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และซุ้มกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นและกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ฯลฯ ณ บริเวณสวนสาธารณะจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง