ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
3 หน้า |
1
เยี่ยมผู้พิการ นายอับดุลเลาะห์ บิลหมัด

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางมะลิวงศ์ กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ได้ออกเยี่ยมผู้พิการคือ นายอับดุลเลาะห์ บิลหมัด อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 313 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงทั้งนี้ ทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมด้วยจิตอาสากลุ่มต่างๆและประชาชนในหมู่บ้านได้ดำเนินการก่อสร้างบ้าน "บ้านประชาร่วมใจเพื่อผู้ยากไร้" ทางด้านอำเภอเขาชัยสน ได้มอบบ้านเลขที่หลังใหม่พร้อมกับบ้านหลังใหม่ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว คือบ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ให้กับนายอับดุลเลาะห์ บิลหมัดและทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบพัดลมจำนวน 1 ตัว ช่วยเหลือทางด้านครอบครัว ของผู้พิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป โดยมีปลัดอำเภอเขาชัยสน โต๊ะอิหม่ามประจำหมู่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ และคอยอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้