ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
4 หน้า |
1
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนการจัดหาโลหิตและการรับบริจาคดวงตาอวัยวะ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ค. 2561เวลา 13.30 น . นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนการจัดหาโลหิตและการรับบริจาคดวงตาอวัยวะ "#เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นำโดย นางมะลิวงศ์ กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมสัมมนาใน"โครงการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนการจัดหาโลหิตและการรับบริจาคดวงตาอวัยวะ" เพื่อจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อเผยแพร่หลักการอุดมการณ์ของกาชาดต่อไป ณ ห้องประชุมกาบบัวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง