ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
5 หน้า |
1
โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด

วันที่  5  เมษายน  2561

เวลา 08.30 น. นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ นางนุชกานต์  รามณีย์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด”

 ณ  ต.สมหวัง  อ.กงหรา จ.พัทลุง จำนวน  5  ราย ได้แก่

1.นางเจิม  รอดเนียม               อายุ  90  ปี 

2.นางเคลื่อน  เลื่อนแก้ว            อายุ  85  ปี

3.นายพ่วง  ดำฝ้าย                  อายุ  95  ปี

4.นายเปลื้อง  บุญแล่ง              อายุ  85  ปี

5.นางแกวด  สุกการ                อายุ  89  ปี

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาทและเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ

1,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่