ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
1 หน้า |
1
ออกเยี่ยมราษฎรประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09..00 น. นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ นางนุชกานต์  รามณีย์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมราษฎรประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน

 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว นางอรวรรณ   เกื้อเส้ง  บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ประจำเดือน มีนาคม 2561 เป็นเงิน จำนวน  2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ประสบความทุกข์ยาก