ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
5 หน้า |
1
ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ลงเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ผู้ประสบอัคคีภัยเสียหายบางส่วน ได้แก่บ้านของ นางจันทนา   วงค์จีน   บ้านเลขที่ 316 หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเงินช่วยเหลือ เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท ถุงอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด 

เวลา 11.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ลงเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ผู้ประสบอัคคีภัยเสียหายบางส่วน ได้แก่บ้านของ นางจันทนา   วงค์จีน   บ้านเลขที่ 316 หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเงินช่วยเหลือ เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท ถุงอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด

เวลา 12.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ลงเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ผู้ประสบอัคคีภัยเสียหายบางส่วน ได้แก่บ้านของ นายมนัส   เอียดเฉลิม   บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเงินช่วยเหลือ เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ถุงอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด