ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
2 หน้า |
1
ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ณ วัดป่าพะยอม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยมี นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าทอดสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยปลัดอำเภอป่าพะยอม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่และต่างอำเภอในเขตจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน