หลักการ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงวิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรการกุศล มุ่งผลบรรเทาทุกข์ เพิ่มพูนสุขคุณภาพชีวิต ใช้ความคิดร่วมกัน สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ"


ภารกิจ
1.การรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา
2. งานหารายได้
3. การบรรเทาทุกข์
4.การสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5.การพัฒนาศักยภาพเหล่ากาชาดจังหวัดให้ก้าวหน้าในด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6.การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน